Dịch vụ lấy mẫu nước dằn D2 – IMO – USCG

Theo Thông báo Kỹ Thuật Tàu Biển từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tại khóa họp thứ 75 (từ ngày 16 đến ngày 20/11/2020), Ủy ban Bảo vệ môi trường  biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Công ước Quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển (BWM). Sửa đổi, bổ sung này dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/6/2022, quy định các hệ thống quản lý nước dằn, khi được lắp đặt hoàn chỉnh trên tàu, phải được thử nghiệm vận hành làm cơ sở cho việc cấp Giấy chứng nhận quốc tế về quản lý nước dằn cho tàu. Việc lấy mẫu nước dằn để thử nghiệm phải được thực hiện theo Thông tư BWM.2/Circ.70/Rev.1 ngày 09/12/2021 của IMO “Hướng dẫn thử nghiệm vận hành các hệ thống quản lý nước dằn”.

Quy định nêu trên về thử nghiệm vận hành hệ thống quản lý nước dằn nhằm đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Các chủ tàu yêu cầu bằng chứng về hệ thống quản lý nước dằn lắp đặt trên tàu của họ phải thực hiện chức năng theo đúng thông tin ghi trong giấy chứng nhận công nhận kiểu và Tiêu chuẩn xả D-2 của Công ước BWM. Bản thân thử nghiệm vận hành không thay thế cho việc công nhận kiểu hệ thống quản lý nước dằn theo quy định của Công ước BWM; nhưng việc thử này sẽ cho thấy hệ thống quản lý nước dằn lắp đặt cụ thể cho tàu thực hiện chức năng theo đúng thông tin ghi trong giấy chứng nhận công nhận kiểu. Đây là một công cụ để phát hiện sự sai khác so với chức năng đã được công nhận kiểu, có thể do lỗi sản xuất hoặc lỗi lắp đặt gây ra. Việc lấy mẫu thử là một phần của thử nghiệm vận hành để đảm bảo tất cả các quá trình cơ học, vật lý, hóa học và sinh học hoạt động bình thường trong toàn bộ hệ thống quản lý nước dằn. Việc lấy mẫu thử nói riêng và toàn bộ việc thử nghiệm vận hành nói chung phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền quốc gia tàu mang cờ quốc tịch.

Việc lấy mẫu thử tuân theo quy trình nêu tại Thông tư BWM.2/Circ.70/Rev.1, được tóm tắt như sau:

  1. Lấy mẫu nước môi trường (tùy chọn)

Để xác định đặc tính của nước môi trường, mẫu được lấy trong quá trình nhận nước dằn vào tàu. Mẫu có thể được lấy bằng bất kỳ phương tiện thực tế nào, chẳng hạn như sử dụng điểm lấy mẫu trên đường ống đưa nước vào tàu hoặc lấy trực tiếp tại vùng nước tàu neo đậu. Việc phân tích chỉ thị (indicative analysis) là đủ để xác định đặc tính của nước môi trường, do đó không yêu cầu thực hiện phân tích chi tiết (detailed analysis) nước dằn được nhận vào tàu.

  1. Lấy mẫu nước dằn xả ra từ tàu

Một mẫu nước dằn xả ra từ tàu được lấy sau khi đã áp dụng việc xử lý toàn bộ bằng hệ thống quản lý nước dằn phù hợp với Thông tư BWM.2/Circ.42/Rev.2 “Hướng dẫn sửa đổi về lấy và phân tích mẫu nước dằn để sử dụng thử phù hợp với Công ước BWM và các hướng dẫn của công ước (G2)”. Mẫu này phải đại diện cho toàn bộ việc xả nước dằn từ một két đơn bất kỳ hoặc tổ hợp các két được xả. Mẫu cần được lấy tại vị trí càng gần với điểm xả ra ngoài tàu càng tốt, và trong suốt quá trình xả nếu thực tế có thể thực hiện được.

Các mẫu tương ứng phải được phân tích để xác nhận là chức năng xử lý nước dằn của hệ thống quản lý nước dằn tàu tuân thủ Tiêu chuẩn D-2. Sử dụng phương pháp phân tích chỉ thị chính xác và tin cậy, các loại kích cỡ sinh vật nêu trong Tiêu chuẩn cần được đánh giá là:

  • Sinh vật ≥ 50 mm
  • Sinh vật ≥ 10 mm và < 50 mm
  • Phương pháp lấy mẫu và kết quả phân tích phải được lập thành hồ sơ trình cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch
  • Việc thu thập và phân tích các mẫu đại diện phải độc lập với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hệ thống quản lý nước dằn và thỏa mãn yêu cầu của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch

Trong đó các tàu chạy tuyến Quốc tế phải bắt buộc thử nghiệm phê duyệt kiểu của Đăng kiểm BWMS cho lần sau khi lắp đặt. Thử nghiệm bắt buộc theo chuẩn của IMO đưa ra.

Các tàu chạy vào vùng biển của Mỹ sẽ phải thử nghiệm phê duyệt thêm tiêu chuẩn mẫu nước của chính quyền Mỹ là USCG.

Sau thời gian lắp đặt, các kiểm tra viên PSC tại các nước sở tại có quyền yêu cầu lấy mẫu thử nghiệm để kiểm tra sự tuân thủ của thuyền viên thực hiện công ước này.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng thiết bị, lắp đặt và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật của hệ thống BWMS, An Tín Hải Phòng tự tin có thể cung cấp các dịch vụ phân tích mẫu nước dằn đảm bảo đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của hầu hết các tổ chức Đăng kiểm uy tín như KR, NK, BV, DNV, VR, …

Scroll to Top