SƠN CHỐNG HÀ – FASTAR XI

Danh mục:

Sơn chống hà Công nghệ Special silyl acrylate copolymer (Nano Domain)
Dừng đỗ 60 ngày, kỳ lên đà tối đa 90 tháng, tiết kiệm nhiên liệu 8%

Scroll to Top